KMS föräldraförening

Medlemskap i föreningen

Kullaviks Montessoriskola är en ekonomisk förening. Högsta beslutande organ är föreningsstämman. Styrelsen beslutar i föreningens angelägenheter mellan föreningsstämmorna.
Medlemsfamilj till barn som blivit antagen till någon av föreningens verksamheter har rätt till medlemskap i föreningen.
Medlem lika med familj äger påverka beslut med en (1) röst per familj.
Medlemmar

Medlemmar i Kullaviks Montessoriskola (KMS) skall sympatisera med KMS grundläggande mål, basvärderingar, vision och profil.
Föräldrar skall ha intresse för och kunskap om både KMS organisation och Montessoripedagogiken. Det förväntas att alla nya föräldrar deltar i föreningens informationsträffar om vår skola och Montessoripedagogiken. Alla nya medlemsfamiljer bör delta på dessa träffar under sitt första medlemsår och det är önskvärt att gamla medlemsfamiljer friskar upp sina kunskaper med jämna mellanrum.
KMS är en föräldrastyrd skola. Medlemmarna deltar aktivt i föreningsarbetet och skolans skötsel på arbetsdagar, städdagar och i individuella arbetsgrupper.
Varje medlemsfamilj bör vara representerad på KMS årliga föreningsstämma.

Föräldrarna på skolan, tillika föreningens medlemmar, förväntas delta aktivt i föreningens arbetsgrupper och utskott samt bidra till skolans verksamhet och även verka för god gemenskap i föreningen och på skolan. Under sin tid på skolan förväntas

  • någon av föräldrarna vara med i utskott eller vara klassförälder under minst 2-3 år,
  • alla föräldrar delta i städdagar & fixardagar minst en gång per termin.

Nya föräldrar bjuds in till informationsmöte i början av höstterminen. Medlemsutskottet ansvarar för att organisera informationsmötena och finns även till hands för att svara på frågor.

email medlem

Styrelsen

2012-01-23

Webmaster of KMS 2016 ©