Skolchefen har ordet

lisbeth2014

I mitt arbete som skolledare, har jag många intressanta och utmanande arbetsuppgifter. Jag är föreningens redskap och huvudmannens representant när det gäller att skapa och förvalta en verksamhet styrd av KMS visioner. Jag är tillsammans med rektor skolans myndighetsrepresentant med ansvar för att uttolka det nationella regelsystemet och se till att det följs. 

Min ambition som ledare är att skapa en arbetsplats med en speciell ”KMS-anda” präglad av lustfyllt lärande, positiva värderingar och vi-känsla. Jag vill mobilisera alla goda krafter i riktning mot gemensamma mål.

Jag vill leda en människocentrerad organisation som har en bra balans mellan fyra grundläggande egenskaper; (inspirerad av KRAM-modellen)

Kärlek som står för att man i en kärleksfull organisation talar om och talar med människor. Det ska vara möjligt att bli sedd, accepterad, omtyckt och trivas i skolan/på arbetet.

Rationalitet står för kunskap, logik och förståelse, som att det vi gör är förnuftigt och att vi kan förklara det vi gör. Om man inte förstår och inte kan förutsäga vad som kommer att hända är det lätt att känna inkompetens och förvirring. Man vill veta hur det fungerar i den organisation man verkar i liksom att man ges tillfälle och uppmuntras till att mötas, föra dialog och få ta plats som person.

Auktoritet handlar om samordning och handlingskraft och avser inte maktutövning utan ett positivt samordnaransvar inom ett positivt regelsystem.

Mening står för känsla av mening och sammanhang, det arbete vi gör i skolan ska kännas meningsfullt och ha en funktion i ett större sammanhang.

Jag värnar om det lärande samtalet. Genom kommunikation, det goda samtalet, reflektion, ett ödmjukt förhållningssätt till såväl oss själva som varandra skapar vi tillsammans med elever och föräldrar ett klimat gynnsamt för tillväxt och rätten att lyckas.

Jag tror på allas inneboende möjligheter. Eleven, individen och dess tillväxt i kunskap och kompetens är vår omedelbara feed-back. När eleven / den anställde bibehåller och vidareutvecklar tron på den egna förmågan, känner lärandets glädje och når de formulerade målen för verksamheten har vi lyckats med vårt uppdrag.

Jag vill närvara i nuet och ha framtiden i mitt blickfång.

Jag vill skapa en positiv arbetsplats som präglas av en prestigelös atmosfär, att var och en tar ansvar för sina val och där lusten att pröva, rätten att misslyckas och modet att försöka igen är honnörsord.

Miljön för lärande ska vara inbjudande, utvecklande och utmanande.Webmaster of KMS 2016 ©