Rutiner för synpunkter och klagomålshantering

Har du synpunkter, klagomål eller beröm? Dina synpunkter är värdefulla för att vi ska kunna förbättra verksamheten.

Vänd dig först till förskolan, fritidshemmet eller skolan.
Om ditt barn eller du själv har svårigheter i skolan eller förskolan eller om du har andra synpunkter på verksamheten, är den snabbaste vägen till lösning att ta kontakt med de ansvariga där.

Om du har synpunkter på vad som händer i klassen eller gruppen i skolan/förskolan vänder du dig i första hand till ditt barns pedagog eller annan berörd personal. I andra hand bör du vända dig till enhetens samordnare.  Namn och kontaktuppgifter finns på SchoolSoft, på KMS hemsida samt på expeditionen.

Sedan till skolledningen
Skulle du inte bli nöjd efter att du pratat med personalen kan du ringa, skicka brev eller skicka e-post till rektor förskolan Mia Åberg, f-5 Pernilla södergren eller 6-9 Magnus Blennerud. Du kan vara anonym, men för att få svar måste du uppge dina kontaktuppgifter. Alla klagomål, återkoppling och åtgärder dokumenteras.

Skulle du fortfarande inte vara nöjd så kan du vända dig till huvudmannen, skolchef Magnus Blennerud eller föreningens ordförande Jonas Härdner. Alla klagomål, återkoppling och åtgärder dokumenteras.

Om du ändå inte är nöjd
För den som inte känner sig nöjd med skolans eller förskolans hantering av klagomålet finns statliga myndigheter som arbetar med skol- och förskolefrågor.

Skolinspektionen – hanterar många typer av ärenden t.ex anmälningar p.g.a kränkningar och brist på stöd i undervisningen.

Barn och elevombudet – En elev som är kränkt och inte får hjälp från sin skola kan göra en anmälan till Beo.

Skolväsendets överklagandenämnd – Hanterar vissa ärenden som får överklagas exempelvis beslut gällande skolplikt, åtgärdsprogram och anpassad studiegång.

Diskrimineringsombudsmannen – Hit anmäler man diskriminering exempelvis p.g.a. kön, sexuell läggning eller etnisk härkomst.

Arbetsmiljöverket – I skolan är det oftast rektor/förskolechef som har fått ansvaret för arbetsmiljön. Om du inte är nöjd med hur skolan har hanterat  dina synpunkter på arbetsmiljön så finns möjligheten att göra en anmälan till Arbetsmiljöverket.

KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild