Kvalitetsarbete

Varje skola och förskola ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete där verksamheten planeras, följs upp och utvecklas i förhållande till de nationella målen. Arbetet är avgörande för att varje elev ska kunna gå i en skola eller förskola där man utvecklas och känner sig trygg. Systematiskt kvalitetsarbete  innefattar såväl KMS Föräldraförening och den operativa verksamheten.

Vårt systematiska kvalitetsarbete handlar om ett förhållningsätt till den egna verksamheten som bygger på att vi kontinuerligt analyserar den och söker efter förbättringsåtgärder och utvecklingsmöjligheter. Frågor vi ställer oss är; Vad är det som inte fungerar? Varför fungerar det inte? Vad kan vi göra annorlunda för att det ska fungera bättre? Styrande är lagar och föreskrifter, egna definierade kvalitetskrav och -mål samt barn/elevers, föräldrars och personals behov och önskningar.

Det systematiska kvalitetsarbetet på KMS pågår under hela läsåret. Under maj-juni har vi  extra stort fokus då vi sammanställer alla årets utvärderingar, enkätuppföljningar och analyser av delarna av verksamheten som vi gjort under året. Vi gör då en fördjupad analys över resultaten. Det arbetet ligger till grund för nästkommande läsårs Kvalitetsplan, där vi tar fram aktiviteter och processer för att förbättra våra resultat inom områden där vi ser att vi behöver utvecklas. Alla aktiviteter planeras utifrån hur vi ska stödja eleverna på bästa sätt för bästa möjliga måluppnåelse.

Kvalitetsarbetet är framgångsrikt när vi får bevis för att det vi gör leder till förbättrade studieresultat och ökad trygghet och trivsel för eleverna.

KMS kvalitetsplan 2023-2024

KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild