Kvalitetssäkring

Vårt systematiska kvalitetsarbete handlar om ett förhållningssätt till den egna verksamheten som bygger på att vi kontinuerligt analyserar den och söker efter förbättringsåtgärder och utvecklingsmöjligheter. Frågor vi ställer oss är:

  • Vad är det som inte fungerar?
  • Varför fungerar det inte?
  • Vad kan vi göra annorlunda för att det ska fungera bättre?

Styrande är lagar och föreskrifter, egna definierade kvalitetskrav och mål tillsammans med barnens, föräldrars och personals behov och önskningar. Kvalitetsarbetet redovisas i förskolans verksamhetsberättelse.

Systematiskt använder vi olika  verktyg som resultatuppföljning och analys såsom protokoll/minnesanteckningar, en stående punkt på alla ledningsgruppsmöten och arbetsenhetskonferenser som handlar om enheternas arbete med valda utvecklingsområden, föräldraenkät,  barnutvärdering, och personalutvärdering.

KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild