Kvalitetssäkring

På KMS bedrivs ett systematiskt kvalitetsarbete för att säkerställa en god utveckling av skolans verksamhet.  För att kontinuerligt fånga upp förbättringsområden samt se konsekvenser av påbörjade och fortgående förändringsarbeten finns ett årshjul för kvalitetsarbetet. Under läsåret görs skattningar och mätningar på olika sätt, t.ex. genom enkäter med elever, föräldrar och personal, reflekterande och uppföljande samtal i grupp såväl som individuellt.

Sammanställning och analys leder fram till underlag som utgör grund för gemensamma beslut i ledningsgrupp och personalgrupp inför valet av kommande prioriterade utvecklingsområden. På detta sätt kan vår lärande organisation anpassas och utvecklas efter behov, förutsättningar och krav.

Varje år görs dessutom enkäter med före detta elever drygt ett år efter att man gått ur 9:an, för att utvärdera i vilken utsträckning man fått med sig önskade kunskaper och förmågor inför gymnasiet.

Glädjande kan vi konstatera att man är nöjd generellt och värderar högt, förutom goda grundläggande kunskaper i de olika ämnena, t.ex. förmågan att ta eget ansvar, studieteknik samt tryggheten att stå inför en grupp och prata, med retoriska verktyg i bagaget. Och närheten till lärarna, att man blev sedd och vårt eget köks goda mat är något man värdesätter extra med de perspektiv man fått efter något år på gymnasiet.

Mer information om aktuella processer, statistik, betyg och meritvärden etc. finns att läsa mer om i respektive verksamhetsberättelse.

KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild