KMS ledningsgrupp

Magnus Blennerud, skolchef
I mitt arbete som skolchef, har jag många intressanta och utmanande arbetsuppgifter.  Jag är föreningens redskap och huvudmannens representant, när det gäller att skapa och förvalta en verksamhet styrd av KMS visioner.

Tillsammans med rektorer och förskolechef är jag skolans myndighetsrepresentant med ansvar för att uttolka det nationella regelsystemet och se till att det följs. Som spindeln i nätet har jag som uppgift att ha en överblick och samordna all verksamhet, omvärldsbevakning och vara språkrör för KMS vid externa kontakter.

Det är en förmån att göra allt detta tillsammans med kreativa  och engagerade människor i skolans styrelse, ledningsgrupp och arbetsenhet för Kontor&service.

Min ambition som ledare är att skapa en arbetsplats för barn och vuxna med en speciell ”KMS-anda”, präglad av lustfyllt lärande, positiva värderingar och vi-känsla samt en verksamhet som tar till vara ungas och äldres potential för att nå så långt som möjligt utifrån allas förutsättningar.

Enheten Skogsbacken, åk 6-9, är den enhet där jag sedan tidigare varit rektor och fortsatt avlastar Pernilla i rektorskapet.

Mia Åberg, rektor förskolan
I mitt uppdrag som rektor på förskolan verkar jag för att vår förskola bygger på likvärdighet, autenticitet, tydlighet och närvaro.

En av mina viktigaste uppgifter är att skapa förutsättningar för en verksamhet som är trygg, ger omsorg och värnar det enskilda barnets växande och utveckling på bästa sätt. Med hjälp av våra styrdokument och med montessoripedagogik som grund kan vi erbjuda en väl förberedd miljö, ett aktivt inflytande för både barn och vuxna, som ger möjligheter till lustfyllt lärande och kreativt skapande.

Jag brinner för ett relationsskapande förhållningssätt som möjliggör goda relationer på alla nivåer; bekräftar individen, värnar dess integritet och skapar känslan av tillhörighet.

Pernilla Södergren, rektor grundskolan
I mitt uppdrag som rektor har jag särskilt ansvar för verksamheten i förskoleklass till årskurs 5. Där verkar jag för:

  • en trygg och stimulerande skola som främjar lärande och utveckling av förmågor.
  • en skolbarnsomsorg som främjar lek, nyfikenhet, kreativitet och rörelse.
  • att våra elever hittar sina styrkor och utmaningar och utveckla dessa utifrån sina förutsättningar.
  • att varje elev ser sin utveckling och att kopplar den till den egna arbetsinsatsen.
  • relationspedagogik, en skola där varje elev blir och känner sig sedd och accepterad.

Min ambition för innevarande läsår är att höja KMS kompetens att erbjuda stimulans och utmaningar för såväl högpresterande som särskilt begåvade elever, de elever som inom vissa områden finner skolan för lätt.

Jag brinner för individuellt lärande; på olika vis, i olika takt, vid olika tidpunkter, med hela kroppen och alla sinnen.

Jag brinner för en kunskapssyn där helhetens betydelse är central. Det är sammanhanget, inte detaljerna, som utgör kärnan. Det ena förutsätter det andra.

Här följer ett citat av Maria Montessori jag önskar att alla KMS elever förstår innebörden av när de lämnar vår grundskola. Då går vår planet en god framtid till mötes.

“Allt har en särskild avsikt.

Alla har en särskild uppgift.

Alla har ett särskilt ansvar.

Alla delar hör ihop och bildar en helhet.

Hela världen i gemenskap.

Fred på jorden.”

KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild