Lilla Ekbacken, förskoleklass – årskurs 2

Lilla Ekbacken är i grunden tre verksamheter, men så tätt knutna till och sammanflätade med varandra att de tillsammans bildar en gemensam verksamhet och ett gemensamt arbetslag. Lilla Ekbacken består av fritidshem, förskoleklass och grundskolans årskurs 1-2.

Fritidshemmet bedriver en pedagogisk verksamhet med uppgift att komplettera undervisningen och erbjuda barnen en meningsfull fritid när föräldrar förvärvsarbetar eller studerar.

Våra öppettider är 7-17. Utöver morgon- och eftermiddagsomsorg har vi integrerat en del av omsorgstiden i sk PA-pass  (praktiskt arbete) för årskurs 1 och 2. Vi har PA Bild och drama som oftast bedrivs inomhus i vår ateljé eller i vår musik/dramasal och vi har PA Ute som bedrivs på vår skolgård samt i vår närmiljö. Syftet med  PA-passen är att barnen ska få möjlighet att uttrycka sig genom olika skapande aktiviteter, leva sig in i någon annans situation, turtagning och samarbete, utveckla, leda och pröva på olika lekar och aktiviteter i varierande miljöer.

Förskoleklass är en egen skolform med ett stort inslag av skapande och lek. Som skolform är den frivillig och från det året barnet fyller sex år har det rätt till 15 timmar per vecka i en förskoleklass. Verksamheten ska vara en bro mellan förskolans och grundskolans värld, där vi erbjuder en lärmiljö som integrerar lek och skapande med skolans lärarledda samlingar och arbetspass. Förskoleklassen börjar kl 09.00 med samling i hemklassrummet och slutar på samma sätt kl 13.30, förutom en dag/vecka då man slutar kl 11.30. Övrig tid  erbjuder vi fritidshem 7-17.

Förskoleklassen har två olika lärformer på schemat. Den första kallar vi Grupptid i hel eller halvklass med klassens ansvariga pedagoger. Lärandet sker i hemklassrummet, ateljén eller utomhus. En förmiddag i veckan går vi på utflykt i vår närmiljö eller gör ett studiebesök längre bort.

Vår andra lärform kallar vi Fördjupningstid.  Där blandas elever från förskoleklass – till årskurs 2 i våra tre ämnesrum för språk matematik, samhälls och naturorienterande ämnen. Där arbetar barnen i förskoleklassen individuellt eller i smågrupper med det som intresserar dem mest för tillfället.

Årskurs 1 och 2  tillhör grundskolan . Skoldagen börjar kl 08.15 och slutar kl 13.30 . Av dessa 20 timmar är 15,5 ämneslektioner och 4,5 h är integrerad fritidsverksamhet i form av PA-pass.

Eleven har fyra olika lärformer på schemat:

  • Grupptid, G-tid, är lärarledda ämneslektioner i hel eller halvklass i den egna årskursen där man arbetar med gemensam grundkurs.
  • Fördjupningstid, F-tid, vars syfte är att fördjupa förmågor, färdigheter och kunskaper i skolans ämnen. Detta sker i våra olika ämnesrum med elever i olika åldrar och utvecklingsfaser.
  • Praktiskt arbete, PA – pass, Eleverna har två arbetspass i veckan med PA Bild och drama eller PA Ute
  • Handledningstid, H-tid, som är frivillig och ligger på eftermiddagen utanför schemat. Då finns möjlighet att göra läxor och få hjälp med dem, att fortsätta med en uppgift, göra klart eller fördjupa sig i ett ämne,  coachsamtal i lugn och ro, hjälp med planering och struktur, bolla idéer kring sina arbeten, och stöd i sin utveckling.

Med jämna mellanrum bryter vi ordinarie schema med en ämnesövergripande temavecka, ofta åldersblandad. En vecka per termin är det Elevens val, där man kan välja att fördjupa sina kunskaper efter intresse och behov tillsammans med elever ur F-2.

Varje årskurs har en eller två klassansvariga pedagoger, varje elev har en pedagog som individuell coach. Coachen ger ledning och stimulans för elevens utveckling mot att nå längre i sin kunskapsutveckling och för att ge de bästa möjligheterna att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina intressen och förutsättningar, sin mognad och kompetens.

Lilla Ekbackens verksamhet bygger på fritidshemmets, förskoleklassens och grundskolans gemensamma läroplan Lgr 11, montessoripedagogiken samt KMS vision att ge våra elever rötter och vingar för framtiden.

KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild