Pedagogik

På KMS sätter vi eleven i centrum och utgår från Maria Montessoris ”öppna fönster” – att barn och ungdomar mognar och utvecklas i olika takt. Intresset för att lära sig läsa, skriva och räkna, uppstår hos flera i mycket tidig ålder och vi tar vara på den inneboende drivkraften, erbjuder en förberedd lärmiljö och genomtänkta läraktiviteter, såväl i förskolan som i förskoleklass och grundskolan. Fascinationen för matematik får i egen takt blomma ut och kanaliseras genom väl utarbetade montessorimateriel, som ger djup förståelse och hållbara grunder för grundskole- och gymnasiematematik. Eftersom svenska skolors läroplan säkrar ett nationellt likvärdigt innehåll, ges först en baskurs som alla gör och därefter fördjupar man sig efter fallenhet, intressen och behov.

Samtidigt som lärarna står för trygghet och stabilitet i undervisningen, kombineras det tydliga ledarskapet med ett coachande förhållningssätt. Alla lärare genomgår en utbildning i coachning för att ta till vara varje elevs egna förmågor, möjligheter och motivation som en genuin drivkraft i sin egen utveckling. Genom goda relationer mellan elever och personal, skapas en god grogrund för utveckling socialt och kunskapsmässigt. Enligt aktuell forskning arbetar vi med formativ och framåtsyftande bedömning för att ge eleven användbar feedback på sitt lärande som leder framåt, samt som ett verktyg för att utvärdera undervisningen och anpassa den till aktuell elevgrupp och dess sammansättning – på detta sätt uppnås hög måluppfyllelse, goda resultat och nöjda elever.

Som en genomgående röd tråd genom olika ämnen och årskurser tar vi utgångspunkt i elevernas kreativitet och fantasi. Genom ett entreprenöriellt lärande där kreativa förmågor för skapande och problemlösning leder från idé till verklighet, upplevs undervisningen mer på riktigt och elevernas motivation ökar. Redan från tidiga åldrar arbetar vi gemensamt med att bygga elevernas trygghet och självförtroende i att stå inför en grupp, presentera och berätta, redovisa och argumentera. Till en början i par, därefter inför en mindre grupp, och successivt för en större grupp, en klass eller hela skolan.

 

KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild