Visselblåsning på KMS

Om du som personal skulle ha egen erfarenhet av, tillförlitlig information om eller skälig anledning att tro att det på KMS föreligger missförhållanden vilka det finns ett allmänintresse av att de kommer fram, anmäler du dessa enligt KMS visselblåsarpolicy.

Visselblåsande ska avse missförhållanden som har uppstått i eller som högst sannolikt kommer att uppstå i den verksamhet som du är, är tänkt att eller har varit verksam i.

Det som rapporteras ska avse missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram eller som avser missförhållanden som strider mot EU-rätten. Visselblåsarskyddet omfattar normalt inte den anställdes missnöje med de egna arbets- och anställningsförhållanden.

Exempel på missförhållanden är handlingar som bryter mot gällande lagstiftning som bedrägeri eller andra ekonomiska oegentligheter, farliga handlingar som skulle kunna ge upphov till fysisk skada på person eller egendom, underlåtenhet att korrigera eller göra tillräckliga ansträngningar för att undvika betydande skada, kostnad eller förlust för KMS förutsatt att denna anses möjlig att förhindra.

Du som visselblåsare måste ha eller ha haft skälig anledning att tro att informationen om missförhållandena var sann vid rapporteringstillfället för att omfattas av visselblåsarskyddet.

Om du överväger att visselblåsa, läs först hela policyn “Om du vill visselblåsa”, innan du visselblåser.